کلیه خدمات تشریفات فرودگاهی

اطلاعات پرواز

:

:

*

مشخصات مسافرین

یکی از خدمات زیر را به ازای هر مسافر انتخاب کنید
کلیه خدمات تشریفات فرودگاهی
استفاده از لانج
ترانسپورت + DCS
ویلچر
لانج و ترانسپورت
ترانسپورت

1,200,000 ریال

*

*

*


مجموع قیمت 0 ریال
9% مالیات بر ارزش افزوده: 0 ریال
مبلغ پرداختی شما: 0 ریال
*